BUSINESS FIELD

事業を支える仕事の領域と内容

事業本部

DAISUKE SAKAGICHI

ATSUKO HIRAOKA

MASANORI YAMAUCHI

地域営業本部

YUMI SAI

リスクマネジメント本部
管理本部

NAOMI HIDAKA

IT本部
オペレーション本部

HIROSUKE KISHIMOTO

CX本部

TSUKASA KARASAWA

MASATO KINOSHITA

w
事業本部
地域営業本部
リスクマネジメント本部
管理本部

YURIKO NAGASHIMA

IT本部
オペレーション本部

ARISA SHICHI

HONAMI MIYAKE

CX本部